Misja

Centrum Myśli Gospodarczej zrodziło się z potrzeby pobudzenia dyskusji nad polską gospodarką w perspektywie wieloletniej, w integralnym ujęciu człowieka oraz w odpowiedzialności za wspólnotę narodową i państwo. Uważamy, że odpowiedzi redukujące problemy gospodarcze do sporu liberalizmu z socjaldemokracją, nie przyczyniają się do lepszego rozumienia i kształtowania procesów gospodarczych. Sądzimy, że model naśladowania polityki gospodarczej krajów zachodnich wyczerpał się, ponieważ stare wzorce nie odpowiadają na nowe wyzwania. Czerpiemy z różnych wartościowych nurtów ekonomii i dyscyplin pokrewnych, nie dbając o to, czy będziemy uważani za socjalistów czy liberałów, klasyków czy keynsistów. Naszym zdaniem stare podziały nie znajdują odzwierciedlenia w nowoczesnym świecie i nie odpowiadają na jego potrzeby.

Dlatego potrzeba świeżej refleksji ekonomicznej, w której punktem odniesienia jest naród oraz człowiek w całej swojej złożoności, również duchowej i społecznej, nieredukowany do indywidualnych potrzeb materialnych. 

Uważamy, że każdy człowiek ma obowiązki wobec Ojczyzny. Sądzimy, że w środowiskach intelektualnych etos służby powinien być realizowany poprzez dochodzenie do prawdy oraz formułowanie sprawiedliwych i skutecznych rozwiązań, nie zaś poprzez uzasadnianie z góry przyjętych tez czy lobbowanie za partykularnymi interesami. W tym duchu chcemy dołożyć swój wkład w podniesienie poziomu debaty publicznej nad zagadnieniami społeczno-ekonomicznymi.

Tym właśnie jest Centrum Myśli Gospodarczej – nowoczesnym think tankiem utworzonym z pasji i poczucia obowiązku. Pamiętamy o naszych wartościach i odważnie spoglądamy w przyszłość.